بایگانی نوامبر 2016
 • کتاب جدیدم

  کتاب جدیدم کتاب جدیدی که تالیف کردم برای آموزش و یادگیری مذاگره در مراحل ویراستاری و چاپ می باشد. ابتدای ...

  کتاب جدیدم کتاب جدیدی که تالیف کردم برای آموزش و یادگیری مذاگره در مراحل ویراستاری و چاپ می باشد. ابتدای کتاب را برای مشاهده شما بزرگواران در سایت قرار دادم. مذاکره چیست؟ موبایلم رو که روی ساعت 8 صبح ...

  بیشتر بخوانید
 • مذاکره تلفنی

  مذاکره تلفنی یک مذاکره تلفنی شامل سه قسمت عمده می باشد که در ادامه به آن می پردازیم. آغاز مکالمه انجام و ...

  مذاکره تلفنی یک مذاکره تلفنی شامل سه قسمت عمده می باشد که در ادامه به آن می پردازیم. آغاز مکالمه انجام و ادامه پایان دادن   در یک مذاکره تلفنی با توجه به اینکه ما چهره و صورت نداریم در نتیجه زبان ...

  بیشتر بخوانید
 • تعریف مذاکره با روش فوتبال

  تعریف مذاکره با روش فوتبال در این مقاله به تعریف مذاکره با روش فوتبال می پردازیم. در این مقاله برای درک ر ...

  تعریف مذاکره با روش فوتبال در این مقاله به تعریف مذاکره با روش فوتبال می پردازیم. در این مقاله برای درک راحت تر و آسانتر، مذاکره را به بازی فوتبال تشبیه کرده ام. وقتی ما می خواهیم فوتبال بازی کنیم حتم ...

  بیشتر بخوانید
 • دروغ در مذاکره

  دروغ در مذاکره در این مقاله به دروغ در مذاکره می پردازیم. بطور کامل استفاده از دروغ توصیه نمی شود و راه ه ...

  دروغ در مذاکره در این مقاله به دروغ در مذاکره می پردازیم. بطور کامل استفاده از دروغ توصیه نمی شود و راه های ابتدایی برای شناخت دروغ در مذاکره را با هم بررسی می نمائیم.   به هیچ وجه دروغ نگوییم فع ...

  بیشتر بخوانید
 • پیش مذاکره

  پیش مذاکره پیش مذاکره چیست؟ ما زمانی که بتوانیم برای تصمیم گیری و فکر کردن در پیش مذاکره بجای یک نقطه یک ...

  پیش مذاکره پیش مذاکره چیست؟ ما زمانی که بتوانیم برای تصمیم گیری و فکر کردن در پیش مذاکره بجای یک نقطه یک محدوده را در نظر بگیریم می توانیم با فکر باز تر و با بررسی های بسیار بیشتر پای به جلسه مذاکره ب ...

  بیشتر بخوانید
 • مذاکره دعوا نیست

  مذاکره دعوا نیست، تعریف مذاکره چیست؟ خود مذاکره چیست؟؟؟   مذاکره دعوا نیست، مذاکره پیروزی یک طرف و ب ...

  مذاکره دعوا نیست، تعریف مذاکره چیست؟ خود مذاکره چیست؟؟؟   مذاکره دعوا نیست، مذاکره پیروزی یک طرف و باخت طرف دیگر نیست. ما با آموزش مفهوم مذاکره متوجه می شویم که در روز بارها و بارها از مذاکره است ...

  بیشتر بخوانید