انواع مذاکره در سازمان ها
, , ,

انواع مذاکره در سازمان ها

انواع مذاکره در سازمان ها در این مقاله به انواع مذاکره در سازمان ها می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Types of negotiation in organizations می پردازیمبا توجه به زمان و شرایط، راه های مذاکره حالت های مختلفی دارد.…
انواع روش های مذاکره
, , ,

انواع روش های مذاکره

انواع روش های مذاکره در این مقاله به انواع روش های مذاکره می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Outcomes می پردازیم نتیجه مذاکره: برد-باخت، باخت-باخت و برد-برد درحالیکه بسیاری از مردم مذاکره را بعنوان رقابتی م…
راه های مذاکره
, , ,

راه های مذاکره

راه های مذاکره در این مقاله به راه های مذاکره می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Approaches to Negotiation می پردازیم راه های مذاکرهچهار روش مختلف برای مذاکره وجود دارد و نتیجه آن به همین روش ها بستگی دارد. …
انواع مذاکره را نام ببرید
, , ,

انواع مذاکره را نام ببرید

انواع مذاکره را نام ببرید انواع مذاکره را نام ببرید عنوان این مقاله می باشد.در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Seven Types of Negotiation And One Big Myth می پردازیمهفت نوع مذاکره و یک افسانه بزرگ همه مذاکرات باید به نتیجه بر…
مذاکره باخت باخت
, , ,

مذاکره باخت باخت

مذاکره باخت باخت در این مقاله به مذاکره باخت باخت می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان The Secrets To Lose-Lose Negotiation می پردازیمرموز مذاکره باخت باختبهترین مذاکره کنندگان به دنبال رفتار برنده - برنده نیستند. بلکه سعی می کنن…
خرید برد برد
, , ,

خرید برد برد

خرید برد برد در این مقاله به خرید برد برد می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Win-Win Negotiation می پردازیم. آیا حس می کنیم که کسی مرتباً از ما سود می برد؟آیا به نظر می رسد که مجبوریم پرخاشگرانه رفتار کنی…
استراتژی مذاکره
, , ,

استراتژی مذاکره

استراتژی مذاکره در این مقاله به استراتژی مذاکره می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Strategy: Seven Common Pitfalls to Avoid می پردازیماستراتژی مذاکره : 7 مشکل رایج که باید از آنها دوری کردچه مذاکره برای…
فنون مذاکره
, , ,

فنون مذاکره

فنون مذاکره در این مقاله به فنون مذاکره می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان 5 Good Negotiation Techniques می پردازیماین تکنیک ها می توانند به مذاکره کنندگان حرفه ای کمک کنند تا قدرت چانه زدنشان را افزایش دهند.ما در اص…
فرایند مذاکره
, , ,

فرایند مذاکره

فرایند مذاکره در این مقاله به فرایند مذاکره می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Are You Ready to Negotiate می پردازیمآیا برای مذاکره آماده هستید؟باید بدانیم که زمان مناسب برای برگزاری یک مذاکره چه وقت است. …
انواع تاکتیک های مذاکره
, , ,

انواع تاکتیک های مذاکره

انواع تاکتیک های مذاکره در این مقاله به انواع تاکتیک های مذاکره می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Techniques می پردازیم مذاکره، سبکی از بحث کردن بین چند نفر برای نتیجه گیری رضایت بخش همه ی طرفین…