گزارش کلاس و کارگاه
  • مبانی مذاکره

    مبانی مذاکره کارگاه مبانی مذاکره برگزار شد. در اینجا به گزارش این جلسه می پردازیم این کارگاه در تاریخ هشت ...

    مبانی مذاکره کارگاه مبانی مذاکره برگزار شد. در اینجا به گزارش این جلسه می پردازیم این کارگاه در تاریخ هشتم بهمن ماه توسط علی بهرام پور برگزار گردید برای شناخت بیشتر ابتدا شرکت کنندگان به معرفی خود پرد ...

    بیشتر بخوانید