اصول مذاکره

نوع اطلاعاتی که ما به آن توجه می کنیم

, ,
نوع اطلاعاتی که ما به آن توجه می کنیم در این مقاله به نوع اطلاعاتی که ما به آن توجه می کنیم می پردازیم نوع اطلاعاتی که به آن توجه می کنیم حسی و شمی می باشد.حسی Sensing   شمی iNtuitionاین تیپ به دو نوع درک و برداشت متفاوت اشاره دارد. ه…
شخصیت شناسی

چگونه اشخاص انرژی می گیرند؟

, ,
چگونه اشخاص انرژی می گیرند؟ در این مقاله به چگونه اشخاص انرژی می گیرند؟ می پردازیم دریافت به دو شکل می باشد:درونگرا Introversion   برونگرا Extraversionهر فرد بر حسب ذات خود، گرایشی به یکی از این دو سمت دارد که می توان به دو قطب متضاد ت…
شخصیت شناسی

شخصیت شناسی چیست؟

, ,
شخصیت شناسی چیست؟ در این مقاله به آموزش شخصیت شناسی می پردازیم. روانشناسی شخصیت شناسی بسیار گسترده و پیچیده می باشد و بسیار مهم و کاربردی در زندگی و کار ما، از آنجایی که این دانش در مذاکرات ما می تواند بسیار کمک نماید و با استفاده از این دانش بسیار…
علی بهرام پور

تمرین های قبل از جلسه مذاکره - حاضر جوابی

,
تمرین های قبل از جلسه مذاکره - حاضر جوابی حاضر جوابی یکی دیگر از تمرین های قبل از جلسه مذاکره ما می باشد بطوری که ما بتوانیم در هر شرایطی به قول خودمان کم نیاوریم.در مقاله های قبلی به تمرین های قبل از جلسه مذاکره مانند: ( تسلط بر کلام - انت…
علی بهرام پور

تمرین های قبل از جلسه مذاکره - ارتباط کلامی

,
تمرین های قبل از جلسه مذاکره - ارتباط کلامی در این مقاله به ارتباط کلامی در مذاکره می پردازیم و تمرین های قبل از جلسه مذاکره آن را بررسی می نماییمتا اینجای کار به تعدادی از تمرین های قبل از جلسه مذاکره که بسیار ضروری و مهم در مذاکره می باش…
علی بهرام پور

تمرین های قبل از جلسه مذاکره - تسلط بر کلام

,
تمرین های قبل از جلسه مذاکره - تسلط بر کلام تسلط بر کلام چیست و چگونه به مهارت آن دست پیدا نماییم.در این مقاله به یکی دیگر از تمرین های مهم و حیاتی برای جلسه مذاکره که قبل از آغاز جلسه به آن می پردازیم خواهیم پرداخت.تصور کنید که یک جلس…
علی بهرام پور

تمرین های قبل از جلسه مذاکره - انتخاب تیم مذاکره کننده

,
تمرین های قبل از جلسه مذاکره - انتخاب تیم مذاکره کننده در این مقاله به انتخاب تیم مذاکره کننده خواهیم پرداخت. بعضی جلسات طوری می باشد که یک نفر در برابر یک نفر به مذاکره می پردازند، در بعضی جلسات مذاکره لازم است دو نفر حاضر شود و در بعضی ج…
آموزش مذاکره

تمرین های قبل از جلسه مذاکره - آمادگی جسمانی

,
تمرین های قبل از جلسه مذاکره تمرین های قبل از جلسه مذاکره - آمادگی جسمانیدر این مقاله به یکی دیگر از تمرین های قبل از جلسه مذاکره که بسیار مفید و از اصول اولیه مذاکره می باشد خواهیم پرداخت.در مقاله قبل به یک نمونه و تمرین قبل از جلس…

تمرین های قبل از جلسه مذاکره - آب و هوا

,
تمرین های  قبل از جلسه مذاکره - آب و هوا در این مقاله به تمرین های قبل از جلسه مذاکره می پردازیم، تمرین هایی که به نظر بنده از مهمترین اصول مذاکره می باشد و بسیار مفید و تسلط بر آن باعث نزدیک شدن به خواسته هایمان در مذاکره می باشد.پی بردن به ت…
علی بهرام پور

صحبت ما در ادامه مذاكره تاثير گذار مي باشد.

,
صحبت ما در ادامه مذاكره تاثير گذار مي باشد صحبت ما در ادامه مذاكره تاثير گذار مي باشد. در اين مقاله تاثیر گذار بودن صحبت هاييمان در روند ادامه مذاكره هایمان می پردازیم. تاثير گذار بودن يك جمله ممكن است باعث از دست دادن ادامه مذاكره براي ما شود…