شناخت مسائل اخلاقی
, ,

شناخت مسائل اخلاقی

شناخت مسائل اخلاقی در این مقاله به شناخت مسائل اخلاقی می پردازیمبسیاری از (و شاید اکثرا) رفتارهای غیر اخلاقی که افراد در طول مذاکره از خود نشان می دهند،ناشی از فرآیندهای روحی و روانی ناخواسته و معمولی می باشند و نه از روی فریب عمدی و …
قدرت در مذاکره
, ,

قدرت در مذاکره

قدرت در مذاکره در این مقاله به قدرت در مذاکره می پردازیماین مقاله از مقالات دانشگاه هاروارد می باشد با عنوان Power in Negotiations: How Effective Negotiators Project Power at the Negotiation Tableقدرت در مذاکره : پروژه مذاکره کنندگان بر سر می…
مدیریت اختلاف در مذاکره
, ,

مدیریت اختلاف در مذاکره

مدیریت اختلاف در مذاکره در این مقاله به مدیریت اختلاف در مذاکره می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Conflict Management at the Office: How to Resolve Disputes می پردازیممدیریت اختلاف در مذاکره:  چگونگی حل منازعات و مذاکرات …
سبک مذاکره خود را کشف کنید
, ,

سبک مذاکره خود را کشف کنید

سبک مذاکره خود را کشف کنید در این مقاله به سبک مذاکره خود را کشف کنید می پردازیماین مقاله از مقالات دانشگاه هاروارد می باشد با نام Negotiation Skills Training: Define Your Negotiation Styleمهارت های یادگیری مذاکره: سبک مذاکره خود را کشف کنید …
مهارت های برتر در مذاکره
, ,

مهارت های برتر در مذاکره

مهارت های برتر در مذاکره در این مقاله به مهارت های برتر در مذاکره می پردازیماین مقاله از مقالات دانشگاه هاروارد می باشد با نام Top 10 Negotiation Skillsتوصیه های جامع زیر را در ارتباط با مذاکره به کار بگیرید تا به نتیجه مطلوب خود برس…
جایگزین های هوشمندانه برای دروغ
,

جایگزین های هوشمندانه برای دروغ

جایگزین های هوشمندانه برای دروغ در این مقاله به جایگزین های هوشمندانه برای دروغ می پردازیمدروغ و حیله فقط توسط آنهایی که آن طرف میز می نشینند، ارائه نمی شود.خود ما چند بار در مذاکره (و درزندگی روزمره)، چیزی گفته ایم که می دانستیم درست…
خواندن فکر افراد
, , , ,

خواندن فکر افراد

خواندن فکر افراد در این مقاله به خواندن فکر افراد می پردازیماین مقاله ترجمه مقاله ای با نام Be a Better Mind Reader and Create Value Using Integrative Negotiation Strategies می باشددر این مقاله به تحلیل مقاله مذکور از دانشگاه هاروارد …
پس از تشخیص دروغ چه کنیم
,

پس از تشخیص دروغ چه کنیم

پس از تشخیص دروغ چه کنیم در این مقاله به پس از تشخیص دروغ چه کنیم می پردازیم مقاله افراد قدرتمند، دروغگو های بهتری هستند را مطالعه نموده اید؟ شما دروغ آنها را تشخیص دادید؟...خب بعد؟تشخیص دروغ بسیار دشوار است.همچنین آسان نیست که بدانیم بعد…
تشخیص افراد دروغگو
, ,

تشخیص افراد دروغگو

تشخیص افراد دروغگو در این مقاله به تشخیص افراد دروغگو می پردازیم.آیا فکر می کنید که می توانید تشخیص دهید چه زمانی یک نفر دارد به شما دروغ می گوید؟ مقاله افراد قدرتمند، دروغگو های بهتری هستند را مطالعه نموده اید؟ بسیاری از افراد فکر می …
ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان
, ,

ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان

ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان در این مقاله به ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان می پردازی این مقاله ترجمه شده از مقاله Four Ways to Manage Conflict in the Workplace می باشد.  چهار روش برای مدیریت اختلافات در محل کارما باید برای…