دروغ گفتن

دروغ گفتن

, , ,
دروغ گفتن در این مقاله به دروغ گفتن پردازیمدر این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای از دانشگاه هاروارد با عنوان Dealing with Difficult People: Lies, Lies, and More Lies می پردازیم. معامله با افراد سختگیر: دروغ، دروغ و باز هم …
مدیریت زنان

مدیریت زنان

, , ,
مدیریت زنان در این مقاله به مدیریت زنان می پردازیم.در این مقاله به مقاله ای ترجمه شده از دانشگاه هاروارد با عنوان Negotiation Skills and Bargaining Techniques from Female Executives می پردازیم.مهارت های مذاکره و تکنیک های چانه زدن با م…
نظریه بی نظمی

نظریه بی نظمی

, , ,
نظریه بی نظمی در این مقاله به نظریه بی نظمی می پردازیم.این مقاله از مقالات دانشگاه هاروارد با عنوان Types of Power in Negotiation: Chaos Theory and Bargaining Scenarios می باشد. انواع قدرت ها در مذاکره: نظریه بی نظمی ها و سناری…
شغل مناسب من

شغل مناسب من

, , ,
شغل مناسب من در این مقاله به شغل مناسب من می پردازیمدر این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان seven Ways Millennials Can Make Really Smart Career Choices می پردازیماین مقاله توسط آقای پیتر اکونومی نوشته شده است. هفت…
چگونه همیشه سرحال باشیم

چگونه همیشه سرحال باشیم

, , ,
چگونه همیشه سرحال باشیم چگونه همیشه سرحال باشیم ، موضوع این مقاله می باشد.در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای از آقای پیتر اکونومی با عنوان five Things Really Happy People Do Daily می پردازیم. هر فرد شاد و خشنودی، پنج کار را…
چگونه سریع به خواب برویم

چگونه سریع به خواب برویم

, , ,
چگونه سریع به خواب برویم در این مقاله به چگونه سریع به خواب برویم می پردازیم.در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان Can't Sleep? Do This 1 Thing to Change That می پردازیم.مقاله چگونه سریع به خواب برویم توسط آقای پیتر اکونومی…
موفقیت در محیط کار

موفقیت در محیط کار

, ,
موفقیت در محیط کار در این مقاله به موفقیت در محیط کار می پردازیممقاله ای از آقای پیتر اکونومی با عنوان Twenty one Dumb Things Every Smart Leader Needs to Stop Doing Right Now .21 کار احمقانه که رهبران باهوش نباید انجام دهند باعث موفق…
اشتباهات رایج نوشتاری

اشتباهات رایج نوشتاری

, , ,
اشتباهات رایج نوشتاری در این مقاله به اشتباهات رایج نوشتاری می پردازیم.این مقاله با عنوان seven Texting Mistakes That Make You Look Really Unprofessional می باشد.نویسنده مقاله ( اشتباهات رایج نوشتاری ) آقای پیتر اکونومی می باشد. …
چگونه فرد موفقی شویم

چگونه فرد موفقی شویم

, , ,
چگونه فرد موفقی شویم چگونه فرد موفقی شویم ، موضوع مقاله مورد بحث می باشددر این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان Want to Be Happier and More Successful? 7 Surprising Ways the Happiest People Find Success می پردازیماین مقاله توس…
استفاده از قدرت ذهن

استفاده از قدرت ذهن

, , ,
استفاده از قدرت ذهن در این مقاله به استفاده از قدرت ذهن می پردازیم.در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای می پردازیم به نام The 1 Thing You Need to Succeed - Anywhere, Anytimeاستفاده از قدرت ذهن توسط پیتر اکونومی از نویسندگان بزرگان …