الگوهای رفتاری در مذاکره

الگوهای رفتاری در مذاکره

, ,
الگوهای رفتاری در مذاکره در این مقاله به الگوهای رفتاری در مذاکره می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Four Ways to Practice Your Negotiating Skills می پردازیمچهار راه برای تمرین الگوهای رفتاری در مذاکرههنگام مذاکره،…
ارزیابی طرف مقابل

ارزیابی طرف مقابل

, ,
ارزیابی طرف مقابل در این مقاله به ارزیابی طرف مقابل می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Knowing How the Other Team Approves a Deal می پردازیم بدانیم که تیم مقابل معامله را چطور ارزیابی می کنددانستن اینکه افراد جوایز، رتبه بندی ها، کمیسیون ها و…
برهم زدن مذاکره

برهم زدن مذاکره

, ,
برهم زدن مذاکره در این مقاله به برهم زدن مذاکره می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Blocking Techniques می پردازیمدر وهله ی اول، مذاکره یعنی تبادل استراتژیک ایده ها و اطلاعات.اما ارزش آنچه که اطلاعات به م…
اصول مذاکرات تجاری

اصول مذاکرات تجاری

, ,
اصول مذاکرات تجاری در این مقاله به اصول مذاکرات تجاری می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Six Principles Every International Negotiator Must Know: Concessions Easily Given Appear of Little Value می پردازیم اص…
ایجاد رعب در مذاکره

ایجاد رعب در مذاکره

, ,
ایجاد رعب در مذاکره در این مقاله به ایجاد رعب در مذاکره می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Examples: Diffusing Intimidating Tactics می پردازیم مثال های مذاکره: تاکتیک های ایجاد رعبتاکتیک های م…
مذاکره در محل کار

مذاکره در محل کار

, ,
مذاکره در محل کار در این مقاله به مذاکره در محل کار می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Workplace Examples of Conflict Negotiation می پردازیممثال هایی از کشمکش مذاکره در محل کارکشمکش های معلق در محل کار می توانند به تولید و بازگشت مالی ک…
برخورد با خشم

برخورد با خشم

, , ,
برخورد با خشم در این مقاله به برخورد با خشم می پردازیممذاکره کنندگان اغلب با کسی که عصبانی یا ناراحت است مواجه می شوند.و در حالی که ما فکر می کنیم این احساسات کاملاً بی دلیل هستند،این وافعیت که طرف عصبانی فکر می کند عصبانیت او …
مذاکرات در زندگی واقعی

مذاکرات در زندگی واقعی

, ,
مذاکرات در زندگی واقعی در این مقاله به مذاکرات در زندگی واقعی می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان What are negotiation examples in real life می پردازیمهمیشه با مثال هایی از مذاکره در دنیای واقعی روبرو هستیم،چه زمان…
مثالهایی از مذاکره

مثالهایی از مذاکره

, ,
مثالهایی از مذاکره در این مقاله به مثالهایی از مذاکره می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای از دانشگاه هاروارد با عنوان 10 Top Negotiation Examples می پردازیمعبرت گرفتن از گذشته هرگز به ما صدمه نمی زند.در اینجا چند مثال جالب و چالش…
استراتژی مذاکره

استراتژی مذاکره

, , ,
استراتژی مذاکره در این مقاله به استراتژی مذاکره می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Strategy: Seven Common Pitfalls to Avoid می پردازیماستراتژی مذاکره : 7 مشکل رایج که باید از آنها دوری کردچه مذاکره برای…