آمادگی برای مذاکره

آمادگی برای مذاکره

, ,
آمادگی برای مذاکره در این مقاله به آمادگی برای مذاکره می پردازیم.بعضی ها خیال می کنند قدرت از هیکل، خشونت یا قلدری ناشی می شود،اما ساده ترین و موثرترین چیزی که می توانید با آن قدرت تان را افزایش دهید، آمادگی است،ممکن است با بزرگ تری…
انواع مذاکره در سازمان ها

انواع مذاکره در سازمان ها

, , ,
انواع مذاکره در سازمان ها در این مقاله به انواع مذاکره در سازمان ها می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Types of negotiation in organizations می پردازیمبا توجه به زمان و شرایط، راه های مذاکره حالت های مختلفی دارد.…
تعیین حدود

تعیین حدود

, , ,
تعیین حدود در ادامه مقاله های این شنبه به تعیین حدود می پردازیمدر مذاکره همانند زندگی، تعیین حدود و بعد رعایت آن ها یکی از مهمترین و سخت ترین درس هایی است که می توان آموخت.شما هم مثل بسیاری دیگر از انسان های روی کره ی زمین، زمانی در…
انواع روش های مذاکره

انواع روش های مذاکره

, , ,
انواع روش های مذاکره در این مقاله به انواع روش های مذاکره می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Outcomes می پردازیم نتیجه مذاکره: برد-باخت، باخت-باخت و برد-برد درحالیکه بسیاری از مردم مذاکره را بعنوان رقابتی م…
راه های مذاکره

راه های مذاکره

, , ,
راه های مذاکره در این مقاله به راه های مذاکره می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Approaches to Negotiation می پردازیم راه های مذاکرهچهار روش مختلف برای مذاکره وجود دارد و نتیجه آن به همین روش ها بستگی دارد. …
انواع مذاکره را نام ببرید

انواع مذاکره را نام ببرید

, , ,
انواع مذاکره را نام ببرید انواع مذاکره را نام ببرید عنوان این مقاله می باشد.در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Seven Types of Negotiation And One Big Myth می پردازیمهفت نوع مذاکره و یک افسانه بزرگ همه مذاکرات باید به نتیجه بر…
ارتباط غیر کلامی

ارتباط غیر کلامی

, ,
ارتباط غیر کلامی در این مقاله به ارتباط غیر کلامی می پردازیمارتباط غیر کلامی اولین سرنخی است که غریبه ها برای شناخت تان از آن استفاده می کنند،باید یاد بگیریم که حتی وقتی صحبت نمی کنیم، با طرز نشستن یا ایستادن، قیافه و ژست های مان با بقیه …
مقاله زبان بدن

مقاله زبان بدن

, , ,
مقاله زبان بدن در این جا به مقاله زبان بدن می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Make a Great Impression می پردازیماحساس خوبی بوجود بیاوریم.خودشیفتگی گفتاری تحت کنترلاو داشت درباره ی سوباروی جدیدش حرف می زد که ما را بیاد …
تماس چشمی چه کاری می تواند برایمان انجام دهد

تماس چشمی چه کاری می تواند برایمان انجام دهد

, , ,
تماس چشمی چه کاری می تواند برایمان انجام دهد در این مقاله به تماس چشمی چه کاری می تواند برایمان انجام دهد می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان What Eye Contact Can Do to You می پردازیممدارک فراوانی وجود دارند که نشان می …
انواع مذاکره

انواع مذاکره

, ,
انواع مذاکره در این مقاله به انواع مذاکره می پردازیم.در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Types می پردازیم.دو نوع مذاکره وجود دارد:یکپارچه و توزیعی.این مقاله تفاوت های مهم بین این دو نوع مذاکره را توضیح می ده…