گزارش جلسه هشتم دوره جامع هوش مالی یک

گزارش جلسه هشتم دوره جامع هوش مالی یک

, , , ,
گزارش جلسه هشتم دوره جامع هوش مالی یک به بررسی و گزارش جلسه هشتم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم.دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشداین دوره در هجده جلسه برگزار می شود[gap height="22"][gap height="22"]این دوره در …
روانشناسی فراتر از زبان بدن

عواطف - روانشناسی فراتر از زبان بدن

, , ,
عواطف - روانشناسی فراتر از زبان بدن در این مقاله به عواطف - روانشناسی فراتر از زبان بدن که ترجمه مقاله ای با عنوان Emotions - The Psychology behind Body Language می باشد، می پردازیم.در این بخش به شرح مکانیزم هایی که به رفتار و نظراتمان م…
روانشناسی عصبی پایه زبان بدن

روانشناسی عصبی پایه زبان بدن

, , ,
روانشناسی عصبی پایه زبان بدن در این مقاله به روانشناسی عصبی پایه زبان بدن می پردازیماین مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان The Psychology of Body Language – Basic Neuropsychology Part 2 می باشد. استفاده از ابزار درست برای کار بیایید کمی در…
شناخت زبان بدن و حالات صورت

شناخت زبان بدن و حالات صورت

, , ,
شناخت زبان بدن و حالات صورت در این مقاله به شناخت زبان بدن و حالات صورت که ترجمه مقاله ای با عنوان Understanding Body Language and Facial Expressions می پردازیم.زبان بدن یعنی علایم غیر کلامی که برای ایجاد ارتباط از آنها استفاده می کنیم.طبق نظر کارشناس…
یکصد نکته برتر برای صحبت کردن که هر مذاکره کننده باید بداند

یکصد نکته برتر برای صحبت کردن که هر مذاکره کننده باید بداند

, , , ,
یکصد نکته برتر برای صحبت کردن که هر مذاکره کننده باید بداند در این مقاله به یکصد نکته برتر برای صحبت کردن که هر مذاکره کننده باید بداند می پردازیماین مقاله که از سری مقالات این شنبه می باشد به ترجمه مقاله ای با عنوان  Top Public Speaking T…
رفتار گرایی و تنظیم شرایط کلاسیک

زبان بدن و روانشناسی - رفتار گرایی و تنظیم شرایط کلاسیک

, , ,
زبان بدن و روانشناسی - رفتار گرایی و تنظیم شرایط کلاسیک در این مقاله به زبان بدن و روانشناسی - رفتار گرایی و تنظیم شرایط کلاسیک می پردازیم.این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Body language and Psychology Part 3 - Behaviorism and Classical Conditioning می ب…
گزارش جلسه هفتم دوره جامع هوش مالی یک

گزارش جلسه هفتم دوره جامع هوش مالی یک

, , ,
گزارش جلسه هفتم دوره جامع هوش مالی یک به بررسی و گزارش جلسه هفتم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم.دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشداین دوره در هجده جلسه برگزار می شود[gap height="22"][gap height="22"]این دوره در …
راهنمای تقریبی برای زبان بدن

راهنمای تقریبی برای زبان بدن

, , ,
راهنمای تقریبی برای زبان بدن در این مقاله به راهنمای تقریبی برای زبان بدن که ترجمه شده مقاله ای با عنوان The Ultimate Guide to Body Language می باشد می پردازیمما زندگیمان را صرف کدگذاری سرنخ های غیر کلامی افراد دیگر می کنیم.در همین حال…
انواع سبک مذاکره

انواع سبک مذاکره

, , ,
انواع سبک مذاکره در این مقاله به انواع سبک مذاکره که ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Styles می پردازیم.سبک مذاکره ما می تواند آنچه با سختکوشی به بن بست می رسد و یا یک ارزش خلاقانه به همراه آن یک رابطه بادوام تعریف شود.بنابراین وقتی نیازها…
گزارش جلسه ششم دوره جامع هوش مالی یک

گزارش جلسه ششم دوره جامع هوش مالی یک

, , , ,
گزارش جلسه ششم دوره جامع هوش مالی یک در اینجا به گزارش جلسه ششم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم.دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشداین دوره در هجده جلسه برگزار می شود[gap height="22"][gap height="22"]این دوره در…