زبان بدن در مذاکره ی تجاری

زبان بدن در مذاکره ی تجاری

, ,
زبان بدن در مذاکره ی تجاری در این مقاله زبان بدن در مذاکره ی تجاری می پردازیم.انسان، ارتباطاتش را از شبکه های مختلفی شروع کرد. زبان، تنها روش برای تبادل اطلاعات بشری نبود. در مکالمات، ما ایده ها و احساساتمان را نه تنها از طریق حرف ها، ب…
سرنخ های غیر کلامی

الگویی برای خواندن سرنخ های غیر کلامی

, , ,
الگویی برای خواندن سرنخ های غیر کلامی الگویی برای خواندن سرنخ های غیر کلامی موضوع این مقاله می باشد. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان The Template to Read Non Verbal Cues می باشد.امروز یاد خواهید گرفت که چگونه سرنخ های غیر کلامی را جمع آ…
زبان بدن در پاها

زبان بدن در پاها

, , ,
زبان بدن در پاها در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان زبان بدن در پاها می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Body Language of Legs می باشد. زبان بدن در پاها - موقعیت های نشستههسته ی اصلی ژست های بدن، در زمان نشستن تعیین می …
انواع لبخندها روی صورت

انواع لبخندها روی صورت - زبان بدن درباره ی لبخندها

, , ,
انواع لبخندها روی صورت - زبان بدن درباره ی لبخندها انواع لبخندها روی صورت - زبان بدن درباره ی لبخندها موضوع این مقاله می باشد. این مقاله ترجمه مقاله Types of Smiling Faces می باشد.انواع زیادی از لبخند وجود دارد که خیلی هایشان جعلی و خیلی ه…
لبخند حقیقی

زبان بدن درباره ی لبخند - لبخند حقیقی یا مصنوعی؟

, , ,
زبان بدن درباره ی لبخند - لبخند حقیقی یا مصنوعی؟ زبان بدن درباره ی لبخند - لبخند حقیقی یا مصنوعی؟ موضوع مقاله امروز می باشد. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Body Language of Smiles می باشد. با یک لبخند می توانید راهی طولانی را طی کنید. …
پنج راهکار حل تعارض

پنج راهکار حل تعارض

, , , ,
پنج راهکار حل تعارض در این مقاله به پنج راهکار حل تعارض می پردازیم. این مقاله از مقالات این شنبه می باشد که ترجمه مقاله ای با عنوان Five Conflict Management Strategies می باشد.در هر شرایطی که بیش از یک نفر درگیر یک کار باشد، احتمال برو…
گزارش جلسه دهم دوره جامع هوش مالی یک

گزارش جلسه دهم دوره جامع هوش مالی یک

, , ,
گزارش جلسه دهم دوره جامع هوش مالی یک به بررسی و گزارش جلسه دهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم.دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشداین دوره در هجده جلسه برگزار می شود[gap height="22"][gap height="22"]این دوره در مرد…
گزارش جلسه نهم دوره جامع هوش مالی یک

گزارش جلسه نهم دوره جامع هوش مالی یک

, , ,
گزارش جلسه نهم دوره جامع هوش مالی یک به بررسی و گزارش جلسه نهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم.دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشداین دوره در هجده جلسه برگزار می شود[gap height="22"][gap height="22"]این دوره در مرد…
تفسیر حرکت ها و موقعیت های پا در حالت ایستاده

تفسیر حرکت ها و موقعیت های پا در حالت ایستاده

, , ,
تفسیر حرکت ها و موقعیت های پا در حالت ایستاده در این مقاله به تفسیر حرکت ها و موقعیت های پا در حالت ایستاده می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله Interpreting Standing Leg Movements and Positions می باشد.داریم روی اصول مبنای ژست های پا کار م…
تفسیر زبان بدن در پاها

تفسیر زبان بدن در پاها

, , ,
تفسیر زبان بدن در پاها در این مقاله به تفسیر زبان بدن در پاها می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Interpreting the Body Language of Legs می باشد.مطمئنم که حالا که اینجایید، از خودتان می پرسید: "از حرکت دادن پای یک فرد چقدر می توانید نسبت به او شن…