مذاکرات چند حریفه

مذاکرات چند حریفه

, ,
مذاکرات چند حریفه در این مقاله به مذاکرات چند حریفه می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Multi-Party Negotiations می باشد.بیشتر شراکت های تجاری که امروزه اعمال می‌شوند به صورت افزایشی محیط تجاری را ویژه می کنند. انها اغلب شامل…
روحیات، اصول اخلاقی و احساسات در مذاکره

روحیات، اصول اخلاقی و احساسات در مذاکره

, ,
روحیات، اصول اخلاقی و احساسات در مذاکره در ادامه مقالات این شنبه به مقاله ای با عنوان روحیات، اصول اخلاقی و احساسات در مذاکره می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Morals, Ethics & Feelings In Negotiation می پردازیم.باید یاد بگیریم چ…
ایجاد اعتماد در مذاکرات تجاری

ایجاد اعتماد در مذاکرات تجاری

, ,
ایجاد اعتماد در مذاکرات تجاری در این مقاله به ایجاد اعتماد در مذاکرات تجاری می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Building Trust In Your Business Negotiation Relationships می باشد.تجارت هایی که در بلند مدت پیشرفت می کنند، همچنین ب…
حریف را بر سر میز مذاکره بیاوریم

حریف را بر سر میز مذاکره بیاوریم

, ,
حریف را بر سر میز مذاکره بیاوریم در این مقاله به حریف را بر سر میز مذاکره بیاوریم می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Getting Them To The Negotiation Table می باشد.توصیه ی ارزشمندی برای هر مذاکره کننده این است که حریف بی…
آماده سازی برای مذاکره تجاری

آماده سازی برای مذاکره تجاری

, ,
آماده سازی برای مذاکره تجاری در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان آماده سازی برای مذاکره تجاری می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Business Negotiation Preparation می باشد.باید لیستی که لازم است بفهمیم را چک کنیم و آماده شویم…
توصیه ای برای توافق های تجاری قراردادی

توصیه ای برای توافق های تجاری قراردادی

, ,
توصیه ای برای توافق های تجاری قراردادی در این مقاله به توصیه ای برای توافق های تجاری قراردادی می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Business Contract Agreement Advice می باشد.دلیل های رایجی وجود دارد که نشان می دهد چرا معامل…
مکان مذاکره

مکان مذاکره

, ,
مکان مذاکره در این مقاله به مکان مذاکره می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Place می باشد.مکان مذاکره: آیا خاکی که در آن مذاکره می کنیم مهم است؟ در این مقاله می فهمیم که محیط و خاک خانه چگونه می تواند بر سر میز …
مذاکرات گروهی

مذاکرات گروهی

, ,
مذاکرات گروهی در این مقاله به مذاکرات گروهی می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان  Group Negotiations می باشد.در این مقاله توصیه ای برای گلاویز شدن با مشکلات و دستیابی به یک توافق با مذاکره گروهی و تجاری ارائه می دهیم.وقتی …
مذاکره چند حریفه

مذاکره چند حریفه

, ,
مذاکره چند حریفه در این مقاله به مذاکره چند حریفه می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Multiparty Negotiations می پردازیم.حالا که ما همه ی چالش هایی که می توانند توسط مذاکرات چند حریفه بوجود آیند را بررسی کردیم، اجازه دهید چ…
مهارت های شخصی

مهارت های شخصی

, , ,
مهارت های شخصی در این مقاله از سری مقالات این شنبه به مهارت های شخصی می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Interpersonal Skills می باشد.شاید متوجه نشوید، اما مهارت های شخصی یا فردی را تقریبا همه دارند. درکل، از زمان تولد، یاد می گیرید که چ…