آرشیو دسته: هوش مالی

گزارش جلسه هفدهم دوره جامع هوش مالی یک در ابنجا به گزارش جلسه هفدهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می باشد که دومین ...
ادامه مطلب ۷ اردیبهشت , ۱۳۹۷
گزارش جلسه دوم دومین دوره هوش مالی با گزارش جلسه دوم دومین دوره هوش مالی با ما همراه باشید. دوره جامع هوش مالی یک دوره هفت ماهه می باشد که دومین دوره ...
ادامه مطلب ۱۳ اسفند , ۱۳۹۶
گزارش جلسه اول دومین دوره هوش مالی با گزارش جلسه اول دومین دوره هوش مالی با ما همراه باشید. دوره جامع هوش مالی یک دوره هفت ماهه می باشد که دومین دوره ...
ادامه مطلب ۱۲ اسفند , ۱۳۹۶
گزارش جلسه چهاردهم دوره جامع هوش مالی یک به بررسی و گزارش جلسه چهاردهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب ۹ بهمن , ۱۳۹۶
گزارش جلسه سیزدهم دوره جامع هوش مالی یک به بررسی و گزارش جلسه سیزدهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب ۸ بهمن , ۱۳۹۶
گزارش جلسه دوازدهم دوره جامع هوش مالی یک به بررسی و گزارش جلسه دوازدهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب ۱۸ دی , ۱۳۹۶
گزارش جلسه یازدهم دوره جامع هوش مالی یک به بررسی و گزارش جلسه یازدهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب ۱۷ دی , ۱۳۹۶
گزارش جلسه دهم دوره جامع هوش مالی یک به بررسی و گزارش جلسه دهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب ۴ آذر , ۱۳۹۶
گزارش جلسه نهم دوره جامع هوش مالی یک به بررسی و گزارش جلسه نهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب ۳ آذر , ۱۳۹۶
توافق های ریسکی مالی در این مقاله به توافق های ریسکی مالی می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان International Forex Currency Risk Agreements می باشد. اگر بصورت بین المللی تجارت ...
ادامه مطلب ۲۵ آبان , ۱۳۹۶
گزارش جلسه هشتم دوره جامع هوش مالی یک به بررسی و گزارش جلسه هشتم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب ۹ آبان , ۱۳۹۶
گزارش جلسه هفتم دوره جامع هوش مالی یک به بررسی و گزارش جلسه هفتم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب ۵ آبان , ۱۳۹۶
گزارش جلسه ششم دوره جامع هوش مالی یک در اینجا به گزارش جلسه ششم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب ۲ آبان , ۱۳۹۶
گزارش جلسه پنجم دوره جامع هوش مالی یک در اینجا به گزارش جلسه پنجم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب ۲۹ مهر , ۱۳۹۶