اصول مذاکره

دنیای اطرافمان را چگونه مدیریت می نماییم

, ,
دنیای اطرافمان را چگونه مدیریت می نماییم دسته بندی دنیای اطرافمان در شخصیت شناسی دو دسته زیر می باشد:داوری کننده Judging  ملاحظه کننده Perceivingافراد چگونه دوست دارند دنیای اطرافمان خود را سازمان دهی کنند، در ادامه به مفهوم (داوری کن…
اصول مذاکره

چگونه تصمیم گیری می کنیم

, ,
چگونه تصمیم گیری می کنیم در این مقاله به چگونه تصمیم گیری می کنیم می پردازیمتصمیم گیری به دو دسته زیر تقسیم می شود:فکری Thinking    احساسی Feelingدر روانشناسی شخصیت شناسی ، فکر کردن و احساس نمودن چگونگی تصمیم گیری اشخاص را مشخص می نماید. …
اصول مذاکره

نوع اطلاعاتی که ما به آن توجه می کنیم

, ,
نوع اطلاعاتی که ما به آن توجه می کنیم در این مقاله به نوع اطلاعاتی که ما به آن توجه می کنیم می پردازیم نوع اطلاعاتی که به آن توجه می کنیم حسی و شمی می باشد.حسی Sensing   شمی iNtuitionاین تیپ به دو نوع درک و برداشت متفاوت اشاره دارد. ه…
شخصیت شناسی

چگونه اشخاص انرژی می گیرند؟

, ,
چگونه اشخاص انرژی می گیرند؟ در این مقاله به چگونه اشخاص انرژی می گیرند؟ می پردازیم دریافت به دو شکل می باشد:درونگرا Introversion   برونگرا Extraversionهر فرد بر حسب ذات خود، گرایشی به یکی از این دو سمت دارد که می توان به دو قطب متضاد ت…
شخصیت شناسی

شخصیت شناسی چیست؟

, ,
شخصیت شناسی چیست؟ در این مقاله به آموزش شخصیت شناسی می پردازیم. روانشناسی شخصیت شناسی بسیار گسترده و پیچیده می باشد و بسیار مهم و کاربردی در زندگی و کار ما، از آنجایی که این دانش در مذاکرات ما می تواند بسیار کمک نماید و با استفاده از این دانش بسیار…