فرآیند مذاکره

فرآیند مذاکره

, , ,
فرآیند مذاکره در این مقاله به فرآیند مذاکره که ترجمه مقاله ای با عنوان The Four Phases Of The Negotiation Process می پردازیم.وقتی فازهای مذاکره را به طور موثر اعمال کنیم با استدلال به نتایج بیشتر و بهتری می رسیم.هرگز نباید بخاطر تر…
سنگ بنای مذاکره

سنگ بنای مذاکره

, , ,
سنگ بنای مذاکره در این مقاله به سنگ بنای مذاکره می پردازیممقاله سنگ بنای مذاکره ترجمه مقاله ای با عنوان How Time Pressure Affects The Outcome Of A Negotiation می باشددر پورتو پراینس، هاییتی، رئیس جمهور پیشین، جیمی کارتر، کولین پاول، و سناتو…
سبک های مذاکره

سبک های مذاکره

, , ,
سبک های مذاکره در این مقاله به سبک های مذاکره می پردازیمدر گذشته چطور مذاکره می کردید و یا مذاکره را در عمل، چطور می دیدید؟کدام یک از حالات زیر مطابق تجربه ی گذشته ی شما هستند؟کاربرد قدرت چانه زنی بحث برانگیز متقاعد کردن م…
تشخیص افراد دروغگو

تشخیص افراد دروغگو

, ,
تشخیص افراد دروغگو در این مقاله به تشخیص افراد دروغگو می پردازیم.آیا فکر می کنید که می توانید تشخیص دهید چه زمانی یک نفر دارد به شما دروغ می گوید؟ مقاله افراد قدرتمند، دروغگو های بهتری هستند را مطالعه نموده اید؟ بسیاری از افراد فکر می …
مدیریت بحران در مذاکره چیست؟

مدیریت بحران در مذاکره چیست؟

, , ,
مدیریت بحران در مذاکره چیست؟ در این مقاله به مدیریت بحران در مذاکره چیست؟ می پردازیم.در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان What is Crisis Management in Negotiation می پردازیم. مدیریت بحران در مذاکره چیست؟مدیریت بحران د…
جلوگیری از دروغ و فریب

جلوگیری از دروغ و فریب

, ,
جلوگیری از دروغ و فریب در این مقاله به جلوگیری از دروغ و فریب می پردازیم.در مقاله های گذاشته به دروغ پرداختیم. چگونگی برخورد با افراد دروغگو و دروغ گفتن بهترین دفاع در برابر دروغ  و فریب، از بین بردن وسوسه طرف مقابل برای دروغ گفتن است. مع…
چگونگی برخورد با افراد دروغگو

چگونگی برخورد با افراد دروغگو

, ,
چگونگی برخورد با افراد دروغگو در این مقاله به چگونگی برخورد با افراد دروغگو می پردازیم.در مقاله ای به تخلیل مقاله ای از دانشگاه هاروارد با عنوان افراد قدرتمند، دروغگو های بهتری هستند پرداختیم.حال در این مقاله به چگونگی برخورد با افراد دروغگو…
تکنیک های مذاکره

تکنیک های مذاکره

, , ,
تکنیک های مذاکره در این مقاله به تکنیک های مذاکره می پردازیماین مقاله با عنوان Negotiation Tactics for Managing Relationships یکی از مقالات ترجمه شده دانشگاه هاروارد می باشد. تکنیک های مذاکره برای مدیریت روابطچگونه مذاکره شما را در …
نظریه بی نظمی

نظریه بی نظمی

, , ,
نظریه بی نظمی در این مقاله به نظریه بی نظمی می پردازیم.این مقاله از مقالات دانشگاه هاروارد با عنوان Types of Power in Negotiation: Chaos Theory and Bargaining Scenarios می باشد. انواع قدرت ها در مذاکره: نظریه بی نظمی ها و سناری…
افراد قدرتمند، دروغگو های بهتری هستند

افراد قدرتمند، دروغگو های بهتری هستند

, , , ,
افراد قدرتمند، دروغگو های بهتری هستند در این مقاله به افراد قدرتمند، دروغگو های بهتری هستند می پردازیم.این یک مقاله از مقالات دانشگاه هاروارد با عنوان Defend Your Research: Powerful People Are Better Liars می باشد.تحقیقات نشان داده حس قدرتی…