علی بهرام پور

بازی چگونه پیش خواهد رفت؟

/
بازی چگونه پیش خواهد رفت؟ در این مقاله به بازی چگونه پیش خواهد رفت؟ م…
آداب مکالمه با تلفن

مذاکره مجازی

/
مذاکره مجازی مذاکره چیست را در مقاله های قبلی آموزش دیدیم، حال مذا…
آموزش مذاکره

چگونه تمرکز خود را افزایش دهیم

/
چگونه تمرکز خود را افزایش دهیم، نام مقاله ای می باشد که امروز می…
علی بهرام پور

گل تو دقایق اول و آخر در مذاکره

/
دقایق اول و آخر در این مقاله به دقایق اول و آخر می پردازیم …

تضادها

/
تضادها در این مقاله به تضادها می پردازیموقتی بین خواسته ما و طرف مقابل فرق و تضاد…
علی بهرام پور

تمرین قبل از مسابقه فوتبال مانند تمرین قبل از مذاکره مهمترین کار می باشد

/
اولین نکته تمرین کردن می باشد. (آمادگی قبل از جلسه مذاکره)نقطه ش…
مذاکره

رای گیری در مذاکره

/
رای گیری زمان هایی که ما گزینه های فراوانی داریم یکی از روشها…
علی بهرام پور

مشورت کردن

/
مشورت کردن مشورت کردن قبل از تصمیم گیری، یکی از روشهای ما برای…
مذاکره

روش های تصمیم گیری

/
روش های چگونه تصمیم گیری روش های تصمیم گیری:فرمانمشاورهرا…
مذاکره

نظر و فکر دیگران را در مذاکره بدانیم

/
نظر دیگران را بپرسیم نظر دیگران را بدانیم، برای اینکه به این م…