علی بهرام پور

تمرین قبل از مسابقه فوتبال مانند تمرین قبل از مذاکره مهمترین کار می باشد

/
اولین نکته تمرین کردن می باشد. (آمادگی قبل از جلسه مذاکره)نقطه ش…
مذاکره

رای گیری در مذاکره

/
رای گیری زمان هایی که ما گزینه های فراوانی داریم یکی از روشها…
علی بهرام پور

مشورت کردن

/
مشورت کردن مشورت کردن قبل از تصمیم گیری، یکی از روشهای ما برای…
مذاکره

روش های تصمیم گیری

/
روش های چگونه تصمیم گیری روش های تصمیم گیری:فرمانمشاورهرا…
مذاکره

نظر و فکر دیگران را در مذاکره بدانیم

/
نظر دیگران را بپرسیم نظر دیگران را بدانیم، برای اینکه به این م…
مذاکره

خواسته هایمان در مذاکره

/
خواسته هایمان در مذاکره در این مقاله به خواسته هایمان در مذاکره می…
کتاب مذاکره

کتاب جدیدم

/
کتاب جدیدم کتاب جدیدی که تالیف کردم برای آموزش و یادگیری مذاگره …
آداب مکالمه با تلفن

مذاکره تلفنی

/
مذاکره تلفنی یک مذاکره تلفنی شامل سه قسمت عمده می باشد که در …
آموزش مذاکره با فوتبال

تعریف مذاکره با روش فوتبال

/
تعریف مذاکره با روش فوتبال در این مقاله به تعریف مذاکره با ر…
آموزش مذاکره

دروغ در مذاکره

/
دروغ در مذاکره در این مقاله به دروغ در مذاکره می پردازیم. بطور …