No products found which match your selection.

بر سر میز مذاکره، چقدر از اطلاعاتمان را باید به اشتراک بگذاریم؟
مذاکره، رضایت و کفایت
در مذاکره، طرف مقابل چقدر اختیار دارد؟
چطور اهداف و ارزش های خود را در مذاکره متعادل کنیم؟

پربازدیدها

این شنبه

تکنیک های متقاعد سازی
سلام و احوال پرسی

زبان بدن

سه کاربرد اصلی زبان بدن
تعارض و پرخاشگری
تشخیص دروغ