آرشیو برچسب: سمینار

دومین سمینار هوش مالی برگزار شد به گزارش دومین سمینار هوش مالی می پردازیم. این سمینار در تاریخ هفدهم مهر ماه هزار سیصد و نود و شش توسط علی بهرام پور و عبدالحکیم بائی برگزار ...
ادامه مطلب ۱۹ مهر , ۱۳۹۶
گزارش جلسه دوم دوره جامع هوش مالی یک به گزارش جلسه دوم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره در هجده ...
ادامه مطلب ۱۶ مهر , ۱۳۹۶
هشتمین سمینار ارباب پول هشتمین سمینار ارباب پول باشید برگزار شد. در ادامه به گزارش این سمینار می پردازیم این سمینار در تاریخ سیزدهم مرداد ماه هزار سیصد و نود و شش توسط علی ...
ادامه مطلب ۱۴ مرداد , ۱۳۹۶
هفتمین سمینار ارباب پول هفتمین سمینار ارباب پول برگذار شد. در ادامه به گزارش این سمینار می پردازیم این کارگاه در تاریخ بیست سوم تیر ماه هزار سیصد و نود و شش توسط علی ...
ادامه مطلب ۳۱ تیر , ۱۳۹۶