آرشیو برچسب: هوش مالی

گزارش جلسه هشتم دوره جامع هوش مالی یک به بررسی و گزارش جلسه هشتم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب 31 اکتبر , 2017
گزارش جلسه هفتم دوره جامع هوش مالی یک به بررسی و گزارش جلسه هفتم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب 27 اکتبر , 2017
گزارش جلسه ششم دوره جامع هوش مالی یک در اینجا به گزارش جلسه ششم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب 24 اکتبر , 2017
گزارش جلسه پنجم دوره جامع هوش مالی یک در اینجا به گزارش جلسه پنجم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره ...
ادامه مطلب 21 اکتبر , 2017
دومین سمینار هوش مالی برگزار شد به گزارش دومین سمینار هوش مالی می پردازیم. این سمینار در تاریخ هفدهم مهر ماه هزار سیصد و نود و شش توسط علی بهرام پور و عبدالحکیم بائی برگزار ...
ادامه مطلب 11 اکتبر , 2017
گزارش جلسه چهارم دوره جامع هوش مالی یک به گزارش جلسه چهارم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم.   دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره در هجده ...
ادامه مطلب 10 اکتبر , 2017
گزارش جلسه سوم دوره جامع هوش مالی یک به گزارش جلسه سوم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره در هجده ...
ادامه مطلب 9 اکتبر , 2017
گزارش جلسه دوم دوره جامع هوش مالی یک به گزارش جلسه دوم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این دوره در هجده ...
ادامه مطلب 8 اکتبر , 2017
گزارش جلسه اول دوره جامع هوش مالی یک در اینجا قصد داریم به گزارش جلسه اول دوره جامع هوش مالی یک بپردازیم دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد این ...
ادامه مطلب 7 اکتبر , 2017